Mã cheat quân xanh Art Of War 2

Bà con vào game rồi bấm :

11337791 - bất tử 

11337793 - mở rộng lãnh thổ ( xoá xương mù )

11337797 - thêm tiền 

1337799 - qua màn nhanh